ÓPTICA BALEAR, S.A.

Es convoca als senyors accionistes a la junta general ordinària de la societat, la qual tindrà lloc en el domicili social, el dia 18 de juliol de 2024 a les 9.45 hores, en primera convocatòria i, en el mateix lloc i hora, l’endemà, 19 de juliol de 2024, si pertoqués, en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  • Primer.- Aprovació, si escau, de la gestió de l’òrgan d’administració de l’entitat, corresponent als exercicis 2022 i 2023.
  • Segon.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals dels exercicis tancats a 31 de desembre de 2022 i 31 de desembre de 2023.
  • Tercer.- Aprovació, si escau, de la proposta d’aplicació del resultat dels citats exercicis.
  • Quart.- Aprovació, si escau, de la remuneració de l’administrador durant els exercicis 2022 i 2023.
  • Cinquè.- Reelecció, si escau, del càrrec d’Administrador únic.
  • Sisè.- Precs i preguntes.

S’adverteix als senyors accionistes del dret que els assisteix d’examinar en el domicili social els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta general, així com d’obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, exemplars d’aquests documents, d’acord amb el que s’estableix en l’article 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital, així com demanar l’enviament gratuït d’aquests documents.

Palma, 11 de juny de 2.024.

L’Administrador únic,

Sebastián Riera Miró